In this page :
Browse Telugu dictionary
English to Telugu translation
Telugu to English translation
Telugu numbers

Telugu dictionary

Enter your English or Telugu word for translation in the search box below and click 'SEARCH'. Dictionary search tips.

English to Telugu translation
Telugu to English translation [To type Telugu words]
Number to Telugu word
Browse for basic Telugu vocabulary words :
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Numbers

Telugu translation from Modern English to Telugu dictionary online for the word among:Hear the English word audio
[Click the audio icon to hear the pronunciation of English words.]

Did you mean : along Hear the English word audio long Hear the English word audio song Hear the English word audio

Close Match and Related Words
among : లో , మధ్య , నడుమ . యీ రూకలను వాండ్లకు పంచిపెట్టినాడు . నూటికొకడు .
amongst : లో , మధ్య , నడుమ . యీ రూకలను వాండ్లకు పంచిపెట్టినాడు . నూటికొకడు .
adhikam 1 much , greatness . 2 superiority ; okari ~ okari takkuwa emii leedu ; andaruu samaanamee there is no superiority or inferiority among them , they all are equal . : .
Amendment : దిద్దిబాటు , గుణము , ఆరోగ్యము , సన్మార్గము . he made fouramendments in that paper ఆ దస్తావేజులో నాలుగుచోట్ల దిద్దినాడు . I see no * inhis health వాడికి వొళ్ళు యేమిన్ని గుణము కానము . his instruction producedsome * among them వాడి శిక్ష చేత వాండ్ .
Bay of the sea : మూడుతట్లు భూమిగల సముద్రము . (in building )a * window వింటిబద్ద ఆకారమైన గవాక్షి . the tiger was at * పులి నాలుగుతట్ల చిక్కుబడి వుండినది . the stag stood at * among the dogs ఆ జింక కుక్కలనడమ చిక్కుకొని ప్రాణానకు తెగించ వుండినది . the cow kep .
Bell : ఘంట , గంట . Morris bells ఆడే వాండ్లు కట్టుకొనే గజ్జలు . dumb-bellsసాముచేసే వాండ్లు తిప్పేలోడ్లు . In poetry it signifies a flower or a bud పుష్పము , మొగ్గ . Bhattumurtti bears the * among the Telugu poets ఆంధ్రకవులలోకి భట్టుమూర్తి తిలకము . the * man .
Cant The Christian Obsr . June 1850: page 430 says Among Christian infidels assume a religious cant , just as , among Protestants Romanists put on a show of liberality. : .
Combination : యోగము , సంయోగము , సంసర్గము , మేళనము , ఏకీభావము ,చేరిక , బందుకట్టు , కట్టుబాడు . or coalescence లీనము కావడము , కలిసిపోవడము .There was a * among the weavers సాలెవాండ్లలో ఒక కట్టుబాటువుండినది .From a * of circummstances I was obliged to sell my .
Crash : గభీలుమనే ధ్వని , ఫెళఫెళమనే ధ్వని . with a great * గభీలుమని ,ఫెళఫెళమని . It came down with a * అది ఫెళఫెళమని విరిగిపడ్డది , దభాలునపడింది . there was a great * among the merchants అనేక వర్తకులుచెడిపోయినారు .
Cultivated : కృషిచేసిన , పయిరు పెట్టిన , వ్యవసాయము చేసిన , సాగుబడి చేసిన ,సేద్యము చేసిన . a * language వ్యాకరణ శిక్షతమైన భాష . Sanscrit is notgenerately * among them వారిలో గీర్వాణము చడవడము అపరూపము . a man of* mind శాస్త్ర సంస్కారము గలవాడు , విత్పన్నుడు .
Deacon ( literally , a servant) : పరిచారకుడు , సేవకుడు , దాసుడు .In the church ఒక తరహా పాదిరి . among merchants శెట్టి ,పెద్ద , కులపెద్ద , మేస్త్రి , In 1 Tim . 3 ,8 . సహకారి .A+. సేవకుడు . C+ A Bishop ధర్మాధ్యక్షుడు . A +. పరిదశ ్ కుడుC+. కాపుకర్త P + .
Etiquette : మర్యాద క్రమము , ఆచారము . It is the * among them to present visitors with betel-nut వచ్చిన పెద్ద మనుష్యులకు తాంబూల మివ్వడము వారిలో మర్యాద . It is not the * to visit a great man without a proper dress మంచి బట్టలు తొడుక్కోకుండా పెద్దమనుష్యుల భేటిక .
Expiation ; the annual rite of * among braminsis : శ్రావణాల పౌర్ణవమినాడు జరిగించే ఉపాకర్మము .
Fair beautiful , handsome : సుందరమైన , అందమైన , సొగుసైన ,చక్కని . a man of * complexion యెర్రనివాడు . this word applies onlyto complexions among natives of India the fairest of whom are of a redish colour , not dark తెల్లని . Just న్యాయమైన . this is not *య .
Fashionable : నాగరీకమైన , శృంగారమైన , సొగసైన , సరసమైన ,వాడికైన . a * man నాగరీకుడు , శృంగారపురుషుడు . a * girl వగలాడి.* manners నాగరీకము . among Hindus , pandits are not expectedto dress in a * manner హిందూలలో పండితులు సొగసుగా బట్టలుతొడుక్కోవడము మర్యాదల .Telugu dictionary

English to Telugu and Telugu to English dictionary Online

Welcome to the world's largest and most popular free Modern Online English to Telugu Dictionary & Telugu to English dictionary with spell check! You can search for Telugu to English translation, English to Telugu translation, or Numbers to Telugu word conversion. The number of words available for search in this online dictionary has already reached 200,000 and is still growing. You can use it as a Thesaurus also. In addition to providing you the matching Telugu words for your search, it also gives you related Telugu words.

You can use this online dictionary in three ways : translate English words to Telugu, translate Telugu words to English, translate numbers to Telugu words. The aim of this site is to help you to learn Telugu words and Telugu numbers easily.

iGoogle : Now, you can add this dictionary gadget to your iGoogle!

Telugu Mobile dictionary

This dictionary is also the best fit to run on your phones and mobile devices including Android phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry. Just visit this webpage from your mobile phone and simply start searching. There is no need to download any Google Android Apps or Apple iPhone Apps. Thousands of our visitors search this Telugu dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day!

English to Telugu translation dictionary

For English to Telugu translation, enter the English word you want to translate to Telugu meaning in the search box above and click 'SEARCH'.

Telugu to English translation dictionary

For Telugu to English translation, you have several options to enter Telugu words in the search box above.

1. Cut & Paste your Telugu words (in Unicode) into the box above and click 'SEARCH'. You can use our Telugu translator to type in Unicode Telugu.

2. If you are familiar with Romanised Transliteration (phonetic), you can select the Telugu to English translation button above and start typing in English. While you type English letters phonetically, these will be automatically converted into Telugu letters. For e.g., if you type ammaa in English, it will be converted into అమ్మా.

Convert Numbers to Telugu words

To convert numbers to Telugu words, select the 'Number to Telugu Word' button, enter the number in the search box above and click 'SEARCH'. Do not use separators, such as commas. The maximum number allowed is 999999999 (nearly one billion). This feature of our dictionary helps you to learn Telugu numbers very quickly.

External Links to Free online Telugu dictionaries

Glossaries